Kritériá na prijímacie skúšky pre školský rok 2018 / 2019

Zverejňujeme kritériá na prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019: Kriteria1819.pdf.

Oznamy

Oznamuje rodičom žiakov, žiakom 9. ročníka základných škôl a verejnosti, že v školskom roku 2018/2019 otvára:

 • 4-ročný učebný odbor: 2977 H cukrár kuchár - NOVÝ ODBOR
 • 3-ročné učebné odbory:
  • 2964 H cukrár
  • 2487 H autoopravár mechanik

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list (v 4-ročnom odbore 2 výučné listy).

Žiaci štvorročného a trojročných učebných odborov môžu získať prospechové štipendium:

 • 30,- eur pri dosiahnutí študijného priemeru do 2,20
 • 15,- eur pri dosiahnutí študijného priemeru do 3,00.
  2-ročné učebné odbory:
 • 3178 F výroba konfekcie
 • 3161 F praktická žena
 • 2498 F technické služby v autoservise

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.
Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné študijné nadstavbové odbory:

 • d3757 L opravná prevádzka
 • 2414 L 01 strojárstvo
 • 2982 L 02 potravinárska výroba
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.
Prihlášky do nadstavbových odborov sa podávajú do 31. mája 2018.

Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť na
tel. čísle 053/4513291-3, 0904 656956, príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk .

Študijné odbory na školský rok 2018 / 2019

Syndikovať obsah