8541 H UMELECKÝ KOVÁČ A ZÁMOČNÍK

Názov odboru: 8541 H umelecký kováč a zámočník
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a zručností formou talentovej skúšky
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: Učebný odbor umelecký kováč a zámočník je určený pre chlapcov. Pri príprave sa kladie dôraz na výučbu odborných predmetov a odbornej praxe.
• absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania v predmetoch: slovenský jazyk, cudzí jazyk, občianska náuka, matematika, fyzika, telesná výchova, etická výchova, náboženská výchova, dejepis, informatika,
• absolvent získa odborné vedomosti v predmetoch: ekonomika, technické kreslenie, odborné kreslenie a modelovanie, výtvarná príprava, dejiny umenia a remesla, materiály, technológia,
• veľký dôraz sa kladie na odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni. Odborné vzdelávanie je zamerané na ručné spracovanie kovov, strojové obrábanie kovov, ručnú umelecko-remeselnú výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov z kovov, vykonávanie povrchových úprav výrobkov, vyhotovenie kópií slohových stavebných prvkov s použitím pôvodných remeselníckych techník.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa uplatní ako pracovník umelecko-kováčskej a umelecko-zámočníckej malovýroby alebo sériovej výroby.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore 8501 4 umeleckoremeselné práce a získať úplné stredné odborné vzdelanie.