2431 2 00 OPERÁTOR V KOVOOBRÁBANÍ A SLUŽBÁCH

Názov odboru: 2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: Učebný odbor operátor v kovoobrábaní a službách je určený pre chlapcov a dievčatá.
Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti pri výrobe kovových a nekovových súčiastok sústružením, frézovaním alebo brúsením. Ovláda nastavenie, obsluhu a údržbu základných druhov obrábacích strojov, kontrolu a meranie obrobkov, evidenciu skladového hospodárstva, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Potrebné vedomosti získa nielen v predmetoch všeobecného vzdelania, ale aj v predmetoch odborného vzdelávania: ekonomika, technické kreslenie, základy strojárskej výroby, technológia.
Potrebné zručnosti získa v predmete odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať činnosti v oblasti strojového obrábania kovov, skladovania a kontroly strojárskych výrobkov. Môže sa uplatniť v oblasti skladového hospodárstva, v oblasti marketingu, obchodu a služieb.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie.