2464 H STROJNÝ MECHANIK

Názov odboru: 2464 H strojný mechanik
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: Učebný odbor strojný mechanik je určený pre chlapcov. Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti strojárstva, stavebníctva a dopravy zamerané na ručné spracovanie kovov, opracovanie, výrobu, montáž a obsluhu strojov a zariadení. Absolvent získa nielen vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania, ale aj v oblasti odborného vzdelania v predmetoch: strojníctvo, strojárska technológia, technológia, technické kreslenie a v iných odborných predmetoch, ktoré sú určené podľa toho, pre aké povolanie sa žiak pripravuje. Potrebné zručnosti získa v predmete odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa uplatní v štátnych a súkromných strojárskych, dopravných a stavebných podnikoch, ktoré sú zamerané na výrobu, montáž, opravy strojov a zariadení.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie.