3178 F VÝROBA KONFEKCIE

Názov odboru: 3178 F výroba konfekcie
Zameranie:
Dĺžka prípravy: 2 roky (denné štúdium)
Základné podmienky na prijatie: Prijatý môže byť žiak, ktorý ukončil školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku (absolvovanie 6. -8. ročník ZŠ po 9 rokoch školskej dochádzky) alebo posledný-9. ročník neukončil úspešne. Zdravotná spôsobilosť uchádzača.
Dosiahnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie - ISCED 2C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
Charakteristika odboru: Odbor výroba konfekcie vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných kompetencií. V rámci odborného výcviku žiaci zvládajú teoretická a praktické zručnosti potrebné na výkon ich budúceho povolania. Absolventi sú kvalifikovanými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v textilnej a odevnej výrobe. Dokážu samostatne vykonávať jednoduché menej náročné pracovné činnosti podľa technologického a pracovného postupu.Teoretické vyučovanie sa vykonáva 1 deň v týždni, odborná prax 4 dni v týždni v odbornej učebni pri výrobe ručných prác a šití jednoduchých výrobkov na šijacích strojoch.
Uplatnenie absolventov: Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce v odvetví odevníctva, či už pri výrobe odevov, opravách pracovných odevov, skladovaní alebo pri predaji textilných výrobkov. Po absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým žiak úspešne ukončí II. stupeň základnej školy, môže pokračovať v štúdiu v 3-ročnom učebnom odbore.