4572 F POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA

Názov odboru: 4572 F poľnohospodárska výroba
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 2 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: Prijatý môže byť žiak, ktorý ukončil školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku ( absolvovanie 6. - 8. ročníka ZŠ po 9 rokoch školskej dochádzky) alebo posledný ročník - 9. ročník neukončil úspešne.
Dosiahnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie - ISCED 2C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
Charakteristika odboru: ___
Uplatnenie absolventov: ___