2498 F TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISE

Názov odboru: 2498 F technické služby v autoservise
Zameranie:
Dĺžka prípravy: 2 roky ( denné štúdium)
Základné podmienky na prijatie: Prijatý môže byť žiak, ktorý ukončil školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku ( absolvovanie 6. - 8. ročníka ZŠ po 9 rokoch školskej dochádzky) alebo posledný ročník - 9. ročník neukončil úspešne.
Dosiahnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie - ISCED 2C
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Charakteristika odboru: Odbor pripravuje žiakov pre jednoduché a pomocné práce v autoservise. Žiaci sa naučia používať príslušné jednoduché mechanizačné prostriedky a robiť drobné údržbárske práce. Absolvent vie vykonávať jednoduché práce pri čistení a údržbe cestných motorových vozidiel, ich mastiacej a palivovej sústave, má vedomostí o palivách a mastivách, dokáže robiť drobné práce pri údržbe, mastení, čistení a čerpaní pohonných hmôt. Má prehľad o čistiacich zariadeniach a mechanizmoch, vrátane čistiacich prostriedkov, ktoré sa používajú na vnútorné a vonkajšie čistenie vozidiel. Pozná základné spôsoby ochrany materiálov pred koróziou a dokáže nanášať niektoré druhy ochranných vrstiev. Pozná druhy ručných nástrojov a pomôcok používaných pri údržbe, čistení a opravách cestných motorových vozidiel. Teoretické vyučovanie je jeden deň v týždni, odborný výcvik sa vykonáva štyri dni v týždni v školských dielňach alebo na pracoviskách zmluvných podnikov.
Uplatnenie absolventov: Absolvent sa uplatní pri jednoduchých prácach v autoservisoch, na čerpacích staniciach, umývacích linkách a staniciach technickej kontroly. Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým úspešne ukončí II. stupeň základnej školy, žiak má možnosť ďalšieho vzdelávania v 3-ročnom učebnom odbore.