Vnútorný školský poriadok, verzia z roku 2001

OBSAH

 1. Pravidlá správania žiakov
  1. Všeobecné povinnosti žiakov
  2. Vystupovanie a povinnosti žiakov škole
  3. Povinnosti týždenníkov
  4. Žiakom je zakázané
 2. Práva žiakov
 3. Výchovné opatrenia
  1. Pochvala a iné ocenenie
  2. Napomenutie
  3. Pokarhanie a zníženú známku o jeden stupeň
  4. Pokarhanie a zníženú známku zo správania na tretí stupeň
  5. Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň a podmienečné vylúčenie
 4. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
 5. Prestup na inú školu
 6. Prerušenie štúdia
 7. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka
 8. Komisionálne skúšky
 9. Exkurzie a školské výlety
 10. Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl
 11. Zanechanie štúdia
 12. Platnosť, zmeny, doplnky

1.Pravidlá správania žiakov

1.1.Všeobecné povinnosti žiakov

Žiak po DOBROVOĽNOM rozhodnutí študovať na strednej škole sa zaväzuje:

 1. Pravidelne chodiť do školy, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní, na ďalšie štúdium a na život v spoločnosti.
 2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť škole, rodine i sebe.
 3. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí.
 4. Byť v škole vhodne a čisto oblečený.
 5. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať so zverenými učebnicami a pomôckami.
 6. Dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
 7. Na vyučovanie nosiť učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich.
 8. Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia.
 9. Podrobiť sa lekárskym prehliadkam alebo očkovaniu, ktoré organizuje školská zdravotná služba, nahlásiť písomne
  triednemu učiteľovi výskyt nákazlivých chorôb v rodine a do školy prísť so súhlasom lekára.

1.2.Vystupovanie a povinnosti žiakov škole

 1. Budova školy a triedy sa otvárajú o 6.30 hod., vyučovanie sa začína o 7.30 hod. podľa rozvrhu hodín.
 2. Na vyučovanie prichádza žiak najskôr 15 min. pred svojou prvou vyučovacou hodinou.
 3. Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko, čo bude na príslušnom predmete potrebovať.
 4. Na vyučovanie telesnej výchovy a odborného výcviku sa prezlečie a prezuje podľa pokynov vyučujúcich.
 5. Škody na inventári a zariadení školy, učebniciach a učebných pomôckach spôsobené nedbalosťou alebo úmyselne, uhradí žiak alebo jeho zákonný zástupca.
 6. Uhradenie škody podľa bodu 5 nevylučuje uplatnenie výchovného opatrenia podľa stupňa previnenia.
 7. Žiak dodržiava zasadací poriadok triedy resp. Učebne.
 8. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého alebo prechodného bydliska a iné zmeny v osobných údajoch.
 9. V školskej jedálni dodržiava určený denný poriadok a pri jedení dbá na kultúru stolovania.

1.3.Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov v triede určuje triedny učiteľ najneskôr v piatok pred týždňom v ktorom budú vykonávať prácu týždenníka.
 2. Týždenníci dbajú, aby bola vyvetraná učebňa, čistá tabuľa, dostatok kriedy, čistá špongia, suchá handra a čistý stôl pre vyučujúceho.
 3. Na pokyn vyučujúceho pomôžu doniesť učebné pomôcky.
 4. Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia vyučujúcemu
  neprítomných žiakov v triede.
 5. Každý zistený nedostatok v triede (osvetlenie, vypínač, nedostatočná teplota, kvapkajúca voda,...) hlásia triednemu učiteľovi, ktorý to zapíše do knihy porúch.
 6. Najneskôr 10 minút po zvonení hlásia neprítomnosť vyučujúceho na hodine zástupcovi riaditeľa školy.
 7. Ak si týždenníci neplnia povinnosti, opakujú službu. Opakovanie služby je výchovným opatrením a nevylučuje potrestanie žiaka za nedodržanie školského poriadku.

1.4.Žiakom je zakázané

 1. Fajčiť v priestoroch areálu školy, dielní a pracovísk odborného výcviku. Tento zákaz platí aj pri činnostiach organizovaných školou.
 2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, nelegálne drogy a psychotropné látky a iné zdraviu škodlivé látky, používať, prechovávať alebo sprostredkúvať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
 3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie veci, ktoré by mohli vyrušovať, obťažovať a rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (rádioprijímače, prehrávače, zapnutý mobilný telefón a i.) Vyučujúci má právo uvedené veci zadržať a žiakovi ich vráti po skončení vyučovania. Žiak odovzdá vyučujúcemu mobilný telefón vypnutý a zablokovaný proti zneužitiu informácií.
 4. Nosiť do školy väčšie sumy peňazí a cenné predmety.
 5. Otvárať okná na chodbe školy, sedieť na parapetných doskách okien a na radiátoroch.
 6. Bez súhlasu vyučujúceho, triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy, riaditeľa školy samovoľne opúšťať budovu školy počas vyučovania a prestávok.
 7. Prijímať návštevy počas vyučovania - vyvolávanie z triedy.
 8. Hrať hazardné hry.
 9. Vstupovať do odborných učební bez prítomnosti alebo bez súhlasu vyučujúceho.
 10. Telefonovať na školu s vyhrážaním sa o uložení nástražných a výbušných systémov.
 11. Používať mobilné telefóny na teoretickom vyučovaní, na praktickom výcviku žiakov a na všetkých formách skúšok. V naliehavých prípadoch je ich možné použiť so súhlasom vyučujúceho.

2.Práva žiakov

 1. Žiak má právo na vzdelanie, na ktorom sa aktívne a dobrovoľne podieľa.
 2. Žiak má právo vysloviť svoj názor slušným spôsobom a nesmie byť za svoj názor nijako postihnutý.
 3. Žiak má právo klásť vyučujúcemu otázky a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine.
 4. Žiak má právo vedieť, ktoré kapitoly si má zopakovať pri ohlásenom opakovaní učiva.
 5. Žiak má právo vedieť hodnotenie jeho ústneho, písomného a praktického prejavu.
 6. Žiak má právo byť klasifikovaný iba za svoje vedomosti a zručnosti.
 7. Žiak má právo byť informovaný o službách pedagogicko-psychologickej poradne, o úlohe výchovného poradcu a protidrogového asistenta a ďalších poradných orgánoch zriadených v škole, o svojích možnostiach ďalšieho štúdia a štúdia na VŠ.
 8. Žiaci majú právo organizovať akcie pre svojich spolužiakov, ak predložia písomne návrh na zabezpečenie akcie. Návrh musí obsahovať názov akcie, náplň, program, služby, personálnu zodpovednosť a pedagogický dozor. Akcie možno organizovať po odsúhlasení návrhu riaditeľom školy.

3. Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

3.1. Pochvalu a iné ocenenie udeľuje žiakom

a) triedny učiteľ

 • za výborný prospech (prospel s vyznamenaním alebo veľmi dobre)
 • za vzornú dochádzku (do 10 vymeškaných ospravedlnených hodín za polrok škol. Roka)
 • na návrh vyučujúceho alebo majstra odborného výcviku za mimoriadny výkon alebo aktivitu.
 • b) riaditeľ školy

  • za výborný prospech - prospel s vyznamenaním za obidva polroky škol. Roka
  • za výborný prospech a dochádzku - prospel s vyznamenaním a súčastne vymeškal do 10 ospravedlnených hodín za polrok školského roka
  • za vzornú reprezentáciu školy (1. - 3. miesto v okresnom a vyššom kole)
  • za výnimočný výkon pri záchrane života alebo majetku v ohrození.
  • 3.2. Napomenutie dáva

   a) triedny učiteľ

   • za 5 po sebe idúcich menej závažných priestupkov (neskoré príchody na vyučovanie, nesplnenie si povinností týždenníka, chýbajúce učebnice, učebné pomôcky, športový úbor a obuv na
    telesnú výchovu, za svojvoľné vzdialenie sa zo školy počas vyučovania a prestávok, vyrušovať a rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, a i.)
   • za 1 - 5 neospravedlnených hodín
   • 3.3. Pokarhanie a zníženú
    známku o jeden stupeň dáva triedny učiteľ

    • za 1 závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu, fajčenie v priestoroch školy a na pracoviskách odborného výcviku, prinášanie a konzumovanie alkoholu a škodlivých látok do školy a školské akcie a i.)
    • za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí za 6 – 12 neospravedlnených hodín
    • za usvedčenie z krádeže vecí spolužiakom, inventára školy a pracovísk odborného výcviku a z priestorov v ktorých sa organizuje akcia poriadaná školou,
    • za použitie mobilného telefónu na teoretickom vyučovaní, na praktickom výcviku žiakov a na všetkých formách skúšok bez povolenia vyučujúceho.
    • 3.4. Pokarhanie a zníženú známku zo správania na tretí stupeň dáva riaditeľ školy

     • za 13 - 20 neospravedlnených hodín
     • za opakujúce sa vážnejšie priestupky
     • 3.5. Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň a podmienečné vylúčenie zo školy dáva riaditeľ školy

      • za opakované usvedčenie z krádeže, opakované úmyselné poškodzovanie inventára školy, viac ako 20 neospravedlnených hodín, evidentné požitie a opakované prinášanie alkoholu a škodlivých látok do školy alebo na akcie poriadané školou
      • za evidentné požitie, prechovávanie a nosenie omamných, psychotropných látok a drog a sprostredkovanie týchto látok v škole,
      • za telefonovanie na školu a pracoviská odborného výcviku s vyhrážaním sa o uložení nástražných a výbušných systémov je dostatočným dôvodom na vylúčenie zo školy, podľa
       rozhodnutia riaditeľa školy
      • za opakované používanie mobilného telefónu na teoretickom vyučovaní, na odbornom výcviku žiakov a na všetkých formách skúšok bez povolenia vyučujúceho
      • 3.6. Pedagogický zamestnanec, ktorý zaregistruje žiaka s príznakmi požitia alkoholu, škodlivých, omamných a psychotropných látok a drog ihneď zabezpečí jeho odborné lekárske ošetrenie – zavolá lekársku službu prvej pomoci. Prostredníctvom triedneho učiteľa zabezpečí oznámenie pre rodičov a políciu a upozorní svojho priameho nadriadeného na skutočnosti, ktoré zabezpečil.

       3.7. Výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 - 6 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

       3.8. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v tejto lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, alebo 3 po sebe idúcich menej závažných priestupkov, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

       3.9. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým a školopovinným žiakom oznámi triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľa školy ich zákonným zástupcom a obecnému úradu podľa miesta bydliska
       žiaka.

       3.10. Výchovné opatrenia udelené neplnoletých aj plnoletým žiakom oznámi triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľa školy ich zákonným zástupcom.

       3.11. Pochvaly a výchovné opatrenia sa zapisujú do katalógových listov žiakov vždy po ich odsúhlasení pedagogickou radou.

       4. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

       1. Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil.
       2. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Ak je žiak ubytovaný v DM, upovedomí o tom vychovávateľa.
       3. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídateľný dôvod, je zákonný zástupca povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti, tiež vychovávateľovi, ak je žiak ubytovaný v DM. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo pri chorobe potvrdenie od lekára.
       4. Neprítomnosť žiačky pre ťarchavosť a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
       5. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 – 4.
       6. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom.
       7. Ak je vopred známa príčina neúčasti žiaka na vyučovaní, žiak alebo zákonný zástupca požiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania: - na 1 hodinu - príslušného vyučujúceho s vedomím triedneho učiteľa na 1 deň – príslušného majstra OV s vedomím triedneho učiteľa, na 2 dni – triedneho učiteľa, na 3 a viac dní – riaditeľa školy
       8. Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.
       9. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka tiež z akcií organizovaných školou , napr. cvičení a kurzov na ochranu človeka a prírody, exkurzií, brigád, verejnoprospešných prác a i., ak je požadovaný úkon pre zdravotný stav žiaka škodlivý alebo neúmerný.
       10. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ strednej školy.
       11. Ak to charakter učiva dovoľuje, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu ťarchavosti alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.
       12. V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému, alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
       13. Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi a žiakovi v nadstavbovom štúdiu prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.
       14. Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac jeden rok na príbuznej škole v zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov.
       15. Riaditeľ strednej školy môže uvolniť žiaka z vyučovania na žiadosť žiaka a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu pred skončením školského roka alebo na začiatku školského roka po konzultácii s triednym učiteľom a vyučujúcimi len žiakom, ktorí budú klasifikovaní zo všetkých predmetov.

       5. Prestup na inú strednú
       školu

       • Prestup na inú strednú školu, na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.
       • Zmenu študijného alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roka. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.
       • Zmeny študijného alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.
       • 6. Prerušenie štúdia

        • Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu, a tom na 3 roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené.
        • Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v preibehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
        • Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre ťarchavosť a materstvo ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané ťarchavým ženám - matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode osobitných predpisov alebo ak praktické vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje ťarchavosť žiačky.
        • Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.
        • K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.
        • 7. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

         • Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
         • Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník, k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.
         • 8. Komisionálne skúšky

          Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:

          1. keď koná rozdielovú skúšku - ak prestúpi z inej školy, po štúdiu v zahraničí a i.
          2. keď je skúšaný v náhradnom termíne
          3. keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada riaditeľa školy o preskúšanie pred polročnou a koncoročnou klasifikáciou
          4. keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada riaditeľa školy do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o výsledku polročnej alebo koncoročnej klasifikácie. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný podľa bodu c)
          5. keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy – kedykoľvek
          6. keď koná opravné skúšky
          7. pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov
          8. keď koná skúšky z dôvodu tehotenstva alebo materstva
          9. v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie

          Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z predsedu (je ním spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ - spravidla triedny učiteľ), skúšajúceho učiteľa (je ním spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet) a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie skúšanému žiakovi alebo aj jeho zákonnému zástupcovi v deň konania skúšky.
          Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

          Riaditeľ školy nariadi komisionálnu skúšku na podnet vyučujúceho , ak

          1. sa žiak úmyselne vyhýba prítomnosti na vyučovacích hodinách daného predmetu, hlavne v čase ohlásených alebo povinných písomných skúšok, skúšanie z viacerých tématických celkov a i., bez ohľadu na počet vymeškaných hodín na danom vyučovacom predmete
          2. ustanovením bodu 3a) nie je dotknuté alebo obmedzené právo riaditeľa školy dať podnet na komisionálnu skúšku počas klasifikačného obdobia aj bez osobitného zdôvodnenia

          Ak žiak súvisle pre chorobu vymešká do 5 - 10 vyučovacích hodín, preskúšanie žiaka z učiva prebratého počas jeho neprítomnosti zabezpečia vyučujúci vo vlastnej kompetencii bez komisionálnej skúšky na hodinách.

          9. Exkurzie a školské výlety

          Exkurzie uvedené na základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl.

          Školské výlety sa môžu organizovať raz v školoskom roku a trvajú:

          1. pre 1. a 2. ročník - 1 deň z vyučovania
          2. pre 3. ročník - 2 dni z vyučovania

          Školské výlety sa neorganizujú pre žiakov končiacich ročníkov.

          Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

          10. Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl

          • Žiaci, ktorí v čase plnenia povinnej školskej dochádzky na stredných školách sa liečia dlhšie ako dva mesiace v zdravotníckych zariadeniach, sa zaraďujú do náhradného spôsobu vzdelávania.
          • Vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach sa uskutočňuje vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, prípadne aj v odborných predmetoch v rozsahu 17 hodín týždenne. Zabezpečujú ho učitelia stredných škôl, ktoré sú najbližšie k sídlu zdravotníckeho zariadenia.
          • Žiak pred odchodom na liečenie dohodne s vyučujúcimi okruh tém, ktoré v čase jeho liečenia individuálne naštuduje a súčastne dohodnú prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho plánu.
          • 11. Zanechanie štúdia

           • Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy, ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
           • Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
           • Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý jeho zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčastne upozorní, že v opačnomprípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole,posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
           • 12. Platnosť, zmeny a doplnky

            Tento vnútorný školský poriadok platí od 1. septembra 2001 po prerokovaní na pedagogickej rade až do odvolania.

            Školský poriadok musí dodržiavať každý žiak školy!

            Zmeny v školskom poriadku odsúhlasuje pedagogická rada vo forme číslovaných dodatkov.

            V Levoči 30.8.2001, Ing. Milan TATARKA, riaditeľ školy