4210 M 02 AGROPODNIKANIE - POĽNOHOSPODÁRSKE SLUŽBY

Názov odboru: 4210 M agropodnikanie
Zameranie: 02 poľnohospodárske služby
Dĺžka prípravy: 4 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Charakteristika odboru: ___
Uplatnenie absolventov: ___