Pedagogické zásady

V článku sú vymenované pedagogické zásady a spôsoby ich dosiahnutia. Uľahčia učiteľom príprav na vyučovanie. Príklady realizácie a zdôvodnenie je v pôvodnom dokumente , z ktorého som čerpal.

1. Primeranosť

 • formy a metódy prispôsobte možnostiam žiakov, napríklad mladší žiaci potrebujú kratšie vyučovanie a pestrejšie formy, starší majú rozvýjať aj abstraktné myslenie
 • nepreťažujte, ale na druhej strane dostatočne vyťažujte
 • sústreďte sa na základné učivo, nie na množstvo údajov

2. Individuálny prístup

 • rešpektujte individuálne rozdiely žiakov
 • prístup k žiakom je individuálny, výchova ale prebieha v kolektíve

3. Postupnosť

 • od blízkeho ku vzdialenému, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, od ľahkého k obtiažnějšiemu, od jednoduchého k zložitějšiemu, od všeobecného ku konkrétnemu

4. Systematickosť, sústavnosť

 • sústavná práca učiteľa - pravidelnosť v domácej príprave, príprava pomôcok ai.
 • učivo musí tvoriť logický systém, musí na seba logicky naväzovať
 • opakujte a precvičujte sústavne
 • vyhľadávajte pre svojich žiakov mezipredmetové vzťahy
 • dbajte na systematickosť v celom školskom živote a dennom režime žiakov

5. Uvedomelo, cieľavedomo

 • uvedomelý postoj žiakov k učeniu - vysvetliť ciele učenia tak, aby ich prijali za svoje
 • dbajte aby žiaci učivu porozumeli, pri zkúšaní  požadujte porozumenie - vzťahy, presné pojmy a úsudky, nie memorovanie
 • dajte žiakom priestor na premyslenie toho, čo sa učí, nech postihujú vzťahy a zákonitosti
 • umožnite žiakom pochopiť požiadavky, zmysel a čo se majú učiť
 • stanovte konečné aj čiastočné ciele a krokov na ich naplnenie. Ciele by ste mali vedieť tiež zdôvodniť.
 • spätná väzba - pravdivé a podporujúce pozitívne hodnotenie

6. Trvalo

 • osvojené vedomosti, znalosti, návyky, záujmy, postoje atď. vašich žiakov by mali byť trvalé
 • predpokladom je pochopenie, precvičovanie, opakovanie a dodržovanie ostatných zásad

7. Aktívne, iniciatívne, samostatne, tvorivo

 • vychádzajte zo samostatnej práce žiakov. Kto sa vezie, nedáva pozor na cestu, kto sám musí ísť či riadiť, dáva pozor, aby neupadol nebo nezablúdil (Komenský)
 • snažte sa, aby vaši žiaci boli pri výuke čo najviac aktívny, nesedeli pasívne. Nerobte ich prácu za nich. Učiacemu náleží práca, učiteľovi jej riadenie (Komenský). Pasivita ubíja ducha i pozornosť. Najviac sa človek naučí, keď sám niečo robí, keď sám niečo skúša, keď niečo vysvetľuje či učí iných. Vyprovokujte zvedavosť detí, aktivujte ich tvorivosť, človek sa potrebuje realizovať. Priame poznávacie činnosti pomôžu hlbšiemu pochopeniu. Buďte demokratický, umožnite žiakom spolurozhodovať.

8. Názorne

 • zapojujte čo najviac zmyslov žiakov, používajte názorné pomôcky - kvalitné učebnice, počítače, mapy, tabuľky, schémy, filmy, obrázky, predmety, zvukové nahrávky, navštevujte zoologické zahrady, múzeá, choďte do přírody, robte pokusy. Vedie to k lepšiemu zapamätaniu.
 • Komenského zlaté pravidlo: V mnohých prípadoch je vhodné postupovať od príkladu k pravidlu a k praktickému použitiu. Pozor: Zanedbanie zásady názornosti vedie k verbálnym, formálnym, nejasným znalostiam. Jej preceňovanie naopak môže brzdiť rozvoj abstraktného myslenia.

9. Teóriu spojte s praxou

 • Myslite na praktickosť toho, čo sa vaši žiaci učia. Umožnite žiakom hľadať potrebné informácie v praxi a zároveň si získané informácie v škole overovať a precvičovať v praxi. Prepojte školu a vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiaka. Vychádzajte z predstáv a skúseností žiakov, s ktorými do školy prichádzajú. Vymedzujte výukové ciele aspoň na úrovni aplikácie získaných poznatkov. Umožnite svojim žiakom chápať a vidieť zmysluplnosť výuky v škole, približte im jej praktickosť.

10. Jednotne

 • dbajte na jednotnosť výchovného pôsobenia, cieľov, zámerov, foriem a metód učiteľov, rodičov, školy a rodiny a iných výchovno-vzdelávacích organizací, spolupracujte s rodinou. Jednotnosť posiluje pôsobenie, nejednotností paralyzuje a oslabuje. Žiak sa v rozporuplných požadavkách ťažko orientuje, a pokiaľ sa snaží vyhovieť dostává se do konfliktu rolí.

11. Kvalitne, náročne, pravdivo

 • Držte sa zásady kognitívnej/intelektuálnej náročnosti. Zamerajte učebné činnosti k autentickým projektom alebo vyjadreniam, ku ktorých realizácií je nutné použiť tvorivé myslenie. Buďte nároční, ale ponúkajte svoju pomoc.
 • Učivo, ktoré žiakom predkladáte má být pravdivé a overené.

12. Výchovne

 • Nepodporujte neutralizovanie výchovných situácií v škole. Napr. to, že odstraníme rastliny z dosahu žiakov, aby ich neničili, nevedie k mravnému chovaniu, iba sme odstranili príležitosť k poškodzovaniu, ale nie poškodzovaniu samému. Situáciu je treba riešiť z výchovného hľadiska. Učiteľ má ísť príkladom mravného chovania.

13. Optimisticky, pozitívne, ľudsky

 • Verte žiakom. Očákavajte dobré výsledky, verte v zlepšenie. Poskytujte im spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku. Ukazujte svojim žiakom uprímný záujem o nich. Rešpektujte ich dôstojnosť a neponižujte ich. Nechajte ich povedať svoj názor.

14. Sústredene na žiaka

 • Premýšľajte, plánujte a hodnoďte vyučovanie nie z hlediska vašej činnosti, ale predovšetkým z pohľadu žiaka. Kritériom má byť „čo žiak zažije, čo bude robiť, cítiť a myslieť si, čo si z výuky odnesie“. Škola je tu pre NAŠE deti. Myslite na nich v kontexte celého ich individuálneho života a ich odpovednosti za svoj vlastný život a dôsledky ich rozhodnutí.