Relaxuj v školskom parku

"Relaxuj v školskom parku"

Pod týmto názvom Stredná odborná škola Majstra Pavla v Levoči podala v roku 2010 Nadácii Ekopolis žiadosť o udelenie grantu na revitalizáciu súčasnej parkovej výsadby a založenie novej parkovej výsadby v areáli školy na Kukučínovej ulici číslo 9.

Na základe výsledkov elektronického hlasovania na stránke spoločnosti Metro a rozhodnutia Správnej rady Nadácie Ekopolis bol škole poskytnutý grant z grantového programu "Ľudia pre stromy" vo výške 1000,- € na realizáciu projektu za podmienok uzatvorenej "Dohody o poskytnutí grantu".

Zámerom projektu je zabezpečiť vkusnú oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov školy a pri realizácii projektu a pravidelnej údržbe využiť znalosti a zručnosti žiakov školy hlavne z odborov agropodnikateľ, pracovník marketingu a poľnohospodárska výroba.

Zriadením parku vytvoríme ďalšie stredisko odbornej výchovy – „učebňu v prírode“.

Pri riešení problematiky rekonštrukcie súčasnej zelene a návrhu novej sadovníckej úpravy škola využila znalosti záhradného architekta Ing. Hynka Mráza.

V rámci environmentálneho krúžku žiaci pod odborným vedením pedagógov začali na jar 2010 s revitalizáciou parku presvetľovacími a zmladzovacími rezmi na starších drevinách a so zakladaním novej parkovej výsadby. Pri náročnejších prácach boli nápomocní aj ostatní zamestnanci školy.

Ďalším vážnym podnetom na rozšírenie parku a revitalizáciu súčasnej parkovej výsadby je zachovanie pravidelného hniezdenia dravých vtákov (sokol myšiar) a spevavcov (drozd čierny, strnádka, sýkorka) v parku školy, aj keď je škola súčasťou zastavanej časti mesta.

Vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash & Carry v rámci programu Ľudia pre stromy bude môcť škola pokračovať v zakladaní parku, a to nákupom drevín a materiálu na výsadbu.

Environmentálne prijateľným spôsobom vytvoríme a obnovíme s využitím prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry oázu pre oddych človeka, učebňu v prírode a prostredie pre hniezdenie vtáctva.

Katarína Kukučková, zodpovedná za realizáciu projektu