Koncepčný zámer rozvoja školy 2009 - 2014

Východiskom pre tvorbu strategického plánu SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča bola analýza súčasného stavu školy, jej postavenie v regióne, vonkajšie a vnútorné podmienky školy, posúdenie silných a slabých stránok, možností a ohrození školy. Pri stanovení jednotlivých cieľov v rozvoji školy sme museli zohľadniť aj demografický vývoj nášho regiónu, pre ktorý je charakteristický nárast rómskej popu- lácie, sociálnu situáciu a vzdelanostnú úroveň obyvateľstva, málo pracovných príležitostí v okolí, nárast počtu žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Taktiež faktory zahŕňajúce vplyv vývoja hospodárskej a politickej situácie v Slovenskej republike, stav financovania školstva, prebiehajúca reforma v školstve a v odbornom vzdelávaní zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji školy.

Naša škola je odbornou školou, jej hlavným poslaním je pripraviť žiakov pre prax. Stále častejšie sa zdôrazňuje, že spoločnosť budúcnosti bude učiacou sa spoločnosťou. V súvislosti s tým je pochopiteľné, že kompetencie potrebné pri výkone povolania, si bude človek rozvíjať v priebehu celého života. Z toho dôvodu víziou našej školy do budúcnosti je pokračovať v jej tradíciách, vybudovať otvorenú školu s orientáciou na zákazníka. Cieľom výchovy a vzdelávania bude všestranný rozvoj osobnosti žiaka tak, aby bol pripravený na zmeny v spoločnosti, na celoživotné vzdelávanie, aby disponoval takými schopnosťami , ktoré mu umožnia rýchlo a flexibilne prispôsobiť sa požiadavkám praxe.

K tomu, aby škola vychovala schopných, vzdelaných, múdrych absolventov, sama musí mať takých pedagogických pracovníkov, ktorí nespĺňajú len pedagogickú a odbornú spôsobilosť podľa platnej legislatívy, ale disponujú nevyhnutnými kľúčovými kompetenciami, orientovanými na žiaka, na edukačný proces a na sebarozvoj, sú ochotní sa neustále vzdelávať a získavať nové vedomosti a zručnosti.

Vytýčenie dlhodobých priorít školy

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a pred stanovením hlavných a vedľajších strategických cieľov vytýčili sme priority rozvoja školy, ktoré spočívajú v plnení týchto úloh:

 1. Skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka, na získavanie informačných, učebných, kognitívnych, komunikačných a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete a v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.
 2. Systematicky pracovať na skvalitňovaní školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné a učebné odbory.
 3. Udržať v sieti všetky schválené a aktuálne učebné a študijné odbory.
 4. Požadovať zaradenie ďalších odborov do siete so zameraním na ekonomiku, cestovný ruch, výpočtovú techniku, podľa požiadaviek trhu práce.
 5. Zintenzívniť propagáciu a náborové aktivity školy v regióne, prezentáciu školy na verejnosti.
 6. Vytvárať moderné materiálno – technické zabezpečenie školy v učebniach, dielňach a v športovej hale.
 7. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagógov ako na teoretickom úseku, tak aj na úseku odborného výcviku.
 8. Využívať priestory školy na organizovanie rôznych foriem mimoškolskej činnosti a ďalšieho vzdelávania žiakov.
 9. V spolupráci s úradom práce a výrobnými podnikmi organizovať rekvalifikačné kurzy zvárania, kurzy obsluhy počítačovej techniky a iné.
 10. Pokračovať v podnikateľskej činnosti a rozšíriť ju o ďalšie aktivity.
 11. Zabezpečiť financovanie školy z viacerých zdrojov, hlavne s využitím prostriedkov získaných cez projekty z rôznych národných a európskych fondov.
 12. Organizovať pre žiakov kultúrne, spoločenské a športové akcie, odborné exkurzie, ktoré umožnia zážitkové vzdelávanie.

Škola má vytvorené dobré podmienky na realizáciu cieľov:

 • moderne vybavené dielne, hlavne v učebnom odbore autoopravár a cukrár
 • neustále dopĺňanie materiálno – technického vybavenia pre učebné odbory autoopravár a cukrár
 • zriadená učebňa výpočtovej techniky, vybavená novými počítačmi v rámci projektu, do ktorého je škola zapojená Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
 • zriadená autoškola a zváračská škola
 • školská knižnica
 • športová hala
 • odbornosť pedagogických zamestnancov a ich vôľa neustále sa vzdelávať.

Pre splnenie svojich cieľov, pre dobré fungovanie škola bude zameriavať svoju pozornosť hlavne na:

 • svojich žiakov, zohľadňujúc ich špecifiká, záujmy,
 • potreby rodičov žiakov, ich ekonomické a sociálne podmienky
 • základné školy, spolupracovať s nimi pri získavaní žiakov končiacich ročníkov pre učebné a študijné odbory
 • stredné školy podobného typu a zamerania, spolupracovať s nimi, ak sú v blízkosti zvoliť metódu konkurencie
 • zriaďovateľa, hlavne v oblasti získavania finančných prostriedkov samosprávu mesta, spolupracovať v oblasti miestnych aktivít
 • podnikateľov a zamestnávateľov, kvôli umiestňovaniu žiakov v rámci odborného výcviku a odbornej praxe
  na kultúrne a spoločenské organizácie, s ktorými škola zabezpečuje účasť žiakov na predstaveniach a rôznych podujatiach
 • stavovské organizácie, ktoré pomáhajú pri tvorbe školských vzdelávacích programov, pri súťažiach, spolupracujú pri tvorbe zadaní na záverečné skúšky
 • cirkevné inštitúcie, ktoré zabezpečujú vyučovanie náboženskej výchovy v škole
 • centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, ktoré pomáhajú pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • vzdelávacie inštitúcie, ktoré budú poskytovať kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov
  športové organizácie, v spolupráci s ktorými organizujeme športové súťaže pre žiakov stredných škôl.

Vytýčenie strategických cieľov školy

Zámerom vedenia školy je pokračovať v terajšom smerovaní školy, upevniť jej súčasné postavenie regionálnej strednej odbornej inštitúcie, ktorá je zameraná na vzdelávanie a výchovu žiakov hlavne pre robotnícke povolania a ďalej ju rozvíjať.

Vzhľadom na uvedené vonkajšie a vnútorné podmienky školy, materiálno – technické vybavenie, na silné stránky školy a jej možnosti vypracovali sme na obdobie piatich rokov hlavné strategické ciele pre jednotlivé oblasti činnosti školy, ktoré sú rozpracované do čiastkových cieľov.

1. V oblasti vzdelávania a výchovy hlavným cieľom je vytvárať podmienky vo vzdelávaní a výchove žiakov tak, aby získavali a rozvíjali kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie človeka v spoločnosti, v pracovnom procese, v životných situáciách. Ide o kompetencie v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania IKT, matematickej gramotnosti, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie. Čiastkové ciele sú:

 • rozvíjať manuálne zručnosti žiakov na úseku odborného výcviku, tvorivé schopnosti, pracovať v oblastiach, ktoré súvisia s ďalším vzdelávaním,
 • umožniť žiakom naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a pripraviť ich na celoživotné vzdelávanie, naučiť ich pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
 • vypestovať v žiakoch úctu k rodičom, k iným ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
  naučiť žiakov kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 • umožniť vzdelávať sa žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
  vypracovať školský vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
 • hľadať možnosti širšej spolupráce s miestnou samosprávou, sociálnymi pracovníkmi, radou školy, políciou, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie pri riešení problémov so žiakmi s poruchami správania, spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a so zamestnávateľmi, v súlade s koncepciou rozvoja okresu Levoča smerovať výber odborov tak, aby sa absolventi mali možnosť uplatniť na trhu práce v regióne, vytvárať podmienky pre rozvoj počítačovej gramotnosti, jazykových zručností a finančnej gramotnosti u žiakov, vytvárať podmienky pre protidrogovú prevenciu, potláčať prejavy šikanovania.

2. V oblasti vzťahu školy ku klientom, širokej verejnosti a k zamestnávateľom je hlavným cieľom vypracovať marketingovú stratégiu školy a intenzívne pracovať na budovaní pozitívneho imidžu školy. Splnenie tohto cieľa je podmienené uskutočnením čiastkových špecifických cieľov:

 • informovať zákazníkov školy o jej aktivitách,
 • zverejniť na internetovej stránke školy školské vzdelávacie programy pre jednotlivé študijné a učebné odbory,
 • informovať verejnosť o účasti školy v projektoch EÚ,
 • neustále pripomínať existenciu školy a byť v mysliach zákazníkov po celý rok,
 • zúčastňovať sa na burzách stredných škôl v okrese Levoča, Poprad a Spišská Nová Ves,
 • prezentovať sa na verejnosti úspechmi žiakov a pracovníkov školy v súťažiach v oblasti športu, kultúry a pod.,
 • inovovať propagačné materiály školy,
 • aktualizovať, vylepšiť a zatraktívniť internetovú stránku školy po stránke grafickej i obsahovej,
 • budovať preferencie školy voči iným konkurenčným školám,
 • zverejňovať ponuku študijných programov v učebných a študijných odboroch na internete, prostredníctvom úradu práce, v regionálnych masmédiách,
 • vytvoriť logo školy tak, aby sa s ním stotožnili zamestnanci a žiaci školy, propagovať podnikateľskú činnosť školy,
 • zúčastňovať sa na spoločenských, kultúrnych, športových podujatiach v rámci mesta a okresu,
 • vypracovať stratégiu náboru žiakov deviatych ročníkov základných škôl, usporiadať každoročne deň otvorených dverí.

3. V rámci ďalšieho hlavného strategického cieľa, ktorým je modernizácia materiálno-technického vybavenia školy je potrebné splniť nasledujúce čiastkové ciele:

 • v hlavnej budove školy pokračovať druhou etapou výmeny okien,
 • zrekonštruovať plynovú kotolňu podľa pripraveného projektu a technicky doriešiť nedostatočné vykurovanie športovej haly,
 • renovovať podlahu v športovej hale,
 • zaviesť do všetkých učební budov I., II. internet,
 • postupne vybaviť všetky učebne počítačom a dataprojektorom,
 • jednu učebňu v hlavnej budove prerobiť na odbornú učebňu pre vyučovanie predmetov automobily a diagnostika motorových vozidiel v učebnom odbore autoopravár – mechanik,
 • zriadiť chemické laboratórium pre odbor potravinárska výroba,
 • zrekonštruovať školský rozhlas a vymeniť časomieru so zvonením,
 • pracoviská odborného výcviku dopĺňať strojovým vybavením podľa normatívu pre jednotlivé učebné odbory,
 • zriadiť v spolupráci s Odborom školstva Prešovského samosprávneho kraja a profesijnou organizáciou Centrum odbornej prípravy a vzdelávania pre učebný odbor autoopravár – mechanik,
 • v areáli školy vysadiť zeleň podľa pripraveného projektu záhradným architektom,
  zveľaďovať školskú knižnicu.

4. Pre hlavný strategický cieľ rozvíjanie podnikateľských aktivít školy ako právneho subjektu s využitím technického a priestorového vybavenia školy sme si stanovili nasledujúce čiastkové ciele:

 • udržať a ďalej rozvíjať činnosť autoškoly a zváračskej školy,
 • poskytovať servisné služby v autoopravárenstve pre verejnosť s využitím školských dielní,
  začať predaj cukrárskych výrobkov pre širokú verejnosť - zmes čajového pečiva a lístkového cesta v originálnom balení,
 • poskytovať ubytovanie a stravovanie v rámci cestovného ruchu,
 • prenajímať priestory školy na rôzne aktivity iných organizácií, napr. rekvalifikačné kurzy,
 • prenajímať nevyužité priestory športovej haly podnikateľským subjektom a samotnú halu v popoludňajších
 • hodinách pre športovú činnosť právnickým a fyzickým osobám.

5. Vo vzťahu k zamestnancom splnenie hlavného strategického cieľa spracovať personálnu stratégiu školy je podmienené čiastkovými cieľmi:

 • navrhnúť kritéria na prijímanie nových zamestnancov,
 • stanoviť kompetenčný profil zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách, popis pracovného miesta,
 • vytvoriť systém a kritéria hodnotenia výkonov, kompetencií zamestnancov, realizovať a spracovať podklady hodnotiacich rozhovorov,
 • vypracovať vnútorné smernice – program adaptačného vzdelávania, plán kontinuálneho vzdelávania, prípadne niektoré prepracovať podľa platnej legislatívy,
 • do pracovného a organizačného poriadku zapracovať nové skutočnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
 • podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy,
 • zapojiť väčší počet zamestnancov do tvorby a realizácie projektov vhodnou motiváciou, starostlivosť o zamestnancov

Hlavné ciele strategického plánu školy sú stanovené pre časové rozpätie piatich rokov. Môžu sa počas tohto obdobia prispôsobovať a meniť podľa konkrétnych a aktuálnych podmienok. Dôležité pre rozvoj školy nie je len určenie hlavných cieľov, ale ich rozpracovanie v pláne práce školy na aktuálny školský rok do úloh, ktorými budeme plniť čiastkové strategické ciele. Pri úlohách sú uvedení zodpovední zamestnanci a termíny ich plnenia. Na tvorbe plánu práce školy spolupracujú vedúci pedagogický zamestnanci – riaditeľ školy, zástupcovia, výchovný poradca a predsedovia predmetových komisií. K spolupráci môžu byť prizvaní aj zástupcovia rady školy a rodičovskej rady. Konkrétne úlohy vo vzťahu k vonkajším partnerom školy budú konzultované so zástupcami centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, zástupcami mesta, zriaďovateľom, políciou a inými organizáciami. Plán práce školy na nasledujúci školský rok je potrebné pripraviť už v priebehu daného školského roka do konca augusta príslušného kalendárneho roka, aby mohol byť doplnený a schválený na zasadnutí prvej pedagogickej rady nového školského roka. Úlohy z ročného plánu práce školy budú rozpracované do operačných mesačných alebo štvrťročných plánov a ich plnenie bude vyhodnocované na pracovných poradách a na zasadnutiach pedagogickej rady.

Dôležitou súčasťou strategického plánu je stanovenie systému hodnotenia dosiahnutých cieľov., zapracovanie metód a foriem kontroly, spôsob a termín vyhodnocovania kontrolných zistení z plnenia cieľov strategického plánu školy a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne na zmenu niektorého cieľa, jeho vylepšenie alebo aktualizovanie. Ak dôjde k zmene niektorých cieľov v strategickom pláne školy z rôznych dôvodov, je vhodné tieto zmeny zaznamenať vo forme dodatku k strategickému plánu školy.
Pri tvorbe koncepčného zámeru rozvoja školy je nevyhnutné pamätať na finančné zabezpečenie realizácie cieľov. Pre finančne náročné zámery sú zdrojmi:

 • štátny rozpočet,
 • finančné zdroje z podnikateľskej činnosti školy,
 • fondy EÚ – projekty,
 • rodičia,
 • podnikateľská sféra.

Zámery bez finančného nároku, hlavne v oblasti vzdelávania, umožňujú realizovať inštitúcie ako je napr. Ministerstvo školstva SR, Štátny pedagogický ústav, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústav informácií a prognóz školstva, Nezanedbateľné sú aj vlastné aktivity zamestnancov a žiakov. Úspech realizácie cieľov možno dosiahnuť len vtedy, ak sa ciele stanú motiváciou pre všetkých členov kolektívu a všetci sa s nimi stotožnia. Osobná angažovanosť znamená, aby každý účastník bol si vedomý svojej zodpovednosti pri plnení cieľov, bol odhodlaný dosiahnuť požadované výsledky, poznal časový rámec, v ktorom má byť úloha vykonaná. Nezastupiteľnou úlohou riaditeľa školy v celom procese strategického plánovania je správne načasovať postup, prezentovať zámer celému kolektívu, vytvoriť kontrolný systém a systém hodnotenia.