6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Názov odboru: 6403 L podnikanie v remeslách a službách
Zameranie:
Dĺžka prípravy: 2 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie:

Študijný odbor je určený pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby:

 • 6453 2 knihár
 • 6456 2 kaderník
 • 6460 2 predavač
 • 6475 2 technicko-administratívny pracovník
 • 6489 2 hostinský
 • 6444 2 čašník, servírka
 • 6445 2 kuchár
 • 6452 2 fotograf
 • 6451 2 aranžér
 • 3146 2 01 tkáč - plošné textílie
 • 3148 2 gubár
 • 3151 2 pletiar
 • 3152 2 01 krajčír – pánske odevy
 • 3152 2 02 krajčír – dámske odevy
 • 3152 2 03 krajčír – univerzálne šitie odevov
 • 3250 2 remenár sedlár
 • 3251 2 02 kožušník
 • 3274 2 obuvník
 • 3355 2 stolár
 • 3680 2 podlahár
 • 3684 2 strechár
 • 3688 2 kominár
 • 3356 2 spracovateľ prírodných pletív
 • 3370 2 čalúnnik
 • 3661 2 murár, 3663 2 tesár
 • 3678 2 inštalatér
 • 3664 2 železobetonár
 • 3665 2 štukatér
 • 3672 2 kamenár
 • 3673 2 kachliar
 • 3675 2 maliar
 • 3676 2 izolatér
 • 3679 2 sklenár
 • 8541 2 umelecký kováč a zámočník
 • 8545 2 zlatník a klenotník
 • 8551 2 umelecký štukatér
 • 8555 2 umelecký rezbár
 • 8557 2 umelecký stolár
 • 8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér
 • 8564 2 umelecký smaltér
 • 8571 2 umelecká vyšívačka
 • 8572 2 umelecká čipkárka
 • 8573 2 umelecký keramik
 • 8576 2 umelecký parochniar a maskér
 • 8582 2 umelecký krajčír
 • 2439 2 lakovník

Prihlášky na nadstavbové štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive (dostupné na internetovej stránke školy http://www.souplevoca.sk/?q=node/137) do 31.5.2012. Bližšie informácie na tel. číslach 053/4513291, fax/tel. 053/4513653, 0904 656956, príp. e-mail riaditel@souplevoca.sk.

Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Charakteristika odboru: Študijný odbor podnikanie v remeslách a službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania. Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného a odborného vzdelania, hlavne v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, informatika a v oblasti odborného vzdelávania v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, podnikanie, marketing, právna náuka, technika administratívy a v ďalších povinne voliteľných predmetoch zameraných na oblasť služieb v cestovnom ruchu a služieb v obchodnej prevádzke.
Uplatnenie absolventov: Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poradenskej a rozborovej služby. Absolvent sa môže uchádzať o pomaturitné štúdium alebo o štúdium na vysokej škole.