Jednotné kritériá pre prijímacie skúšky žiakov prihlásených do študijných a učebných odborov pre školský rok 2012/2013

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča, tel. 053 4513291-3, fax: 053 4513653, mail: riaditel@souplevoca.sk, web: www.souplevoca.sk.

Do učebných a študijných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacích pohovorov až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede, pomocným kritériom budú priemer známok zo ZŠ, výsledky TESTOVANIA 9 2012, známka zo správania a úspešná účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.

Odbory, ktoré otvárame v školskom roku 2012/2013 s  plánovaným
počtom žiakov v triede:

4-ročné študijné odbory:

 • 4210 602 Agropodnikanie – poľnohospodárske služby: 15
 • 4210 611 Agropodnikanie – agroturistika: 15
 • 6405 4 00 Pracovník marketingu – blok záhradnícke výrobky: 28
 • 2960 4 00 Operátor potravinárskej výroby: 12
 • 3137 4 01 Operátor odevnej výroby: 12

3-ročné učebné odbory:

 • 2964 2 00 Cukrár: 20
 • 4524 2 00 Agromechanizátor – opravár: 10
 • 2962 2 00 Pekár: 10
 • 2487 2 01 Autoopravár – mechanik: 24
 • 6445 2 00 Kuchár: 12
 • 2487 2 02 Autoopravár – elektrikár: 12
 • 6444 2 00 Čašník, servírka: 12
 • 2487 2 03 Autoopravár – karosár: 12
 • 2431 2 00 Operátor v kovoobrábaní a službách: 12
 • 2464 2 00 Strojný mechanik: 12

2-ročné študijné nadstavbové odbory:

 • 2414 4 01 Strojárstvo: 30
 • 2982 4 02 Potravinárska výroba: 30
 • 6403 4 00 Podnikanie v remeslách a službách: 30

2-ročné učebné odbory:

 • 3178 0 00 Výroba konfekcie: 12
 • 4572 0 00 Poľnohospodárska výroba: 12
 • 6449 0 00 Technické služby v autoservise: 12
 • 3686 0 00 Stavebná výroba: 12

Kritériá, ktoré budú rozhodovať o poradí prijatých žiakov, t.j. celkový počet bodov za:

 1. bodové hodnotenie prospechu na ZŠ
 2. výsledky z  TESTOVANIA 9 2012
 3. bodové hodnotenie za predmetové olympiády
 4. známky zo správania na základnej škole

Termíny prijímacích konaní

 1. Prijímacie konanie v 1.kole budeme organizovať dňa 14. mája 2012 (pondelok) a 17. mája 2012 (štvrtok) o 8.00 hod.
 2. Prijímacie konanie v 2. kole budeme organizovať pre tie učebné a študijné odbory, ktoré sa nenaplnia po 1. kole dňa 19. júna 2012 (utorok) o 8.00 hod.
 3. Prijímacie konanie v 1. kole pre nadstavbové štúdium budeme organizovať 18.6. - 22.6.2012
 4. Prijímacie konanie v 2. kole pre nadstavbové štúdium, ak sa nenaplní v l. kole, budeme organizovať 20.8. - 24.8.2012

Termíny zápisu žiakov do školy

 1. Pre žiakov po 1. kole prijímacích skúšok bude zápis v týždni od 15.5. – 18.5.2012 v čase od 8.00 – 15.30 hod. u riaditeľa SOŠ Majstra Pavla v Levoči.
 2. Pre žiakov po 2. kole prijímacích skúšok bude zápis v týždni od 20.6. – 21.6.2012 v čase od 8.00 – 15.30 hod. u riaditeľa SOŠ Majstra Pavla v Levoči.

Zápis žiakov nadstavbového štúdia bude v deň prijímacieho konania.

Zákonný zástupca prijatého žiaka prinesie na zápis zápisný lístok vydaný základnou školou, rozhodnutie o prijatí na SOŠ Majstra Pavla v Levoči a svoj občiansky preukaz. Nezáujem študovať na SOŠ Majstra Pavla v Levoči prejaví žiak oznámením riaditeľovi školy alebo neúčasťou na zápise. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší žiaci v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta, na základe odvolania. Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka SOŠ Majstra Pavla v Levoči platia pre školský rok 2012/2013.

--

Ing.Alena HREŠKOVÁ, riaditeľka školy

V Levoči, 21. novembra 2011