2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Názov odboru: 2682 K mechanik počítačových sietí
Zameranie:
Dĺžka prípravy: 4 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní:
  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
Charakteristika absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardwaru, softwaru počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať pre obsluhu zariadení, spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.
Uplatnenie absolventov: Údržba a oprava počítačových sietí, ako zamestnanec firmy alebo samostatný živnostník.