Jednotné kritériá pre prijímacie skúšky pre rok 2013/2014

Do učebných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede. Pomocným kritériom pre určenie poradia bude priemerný prospech v prvom polroku 9. ročníka ZŠ, výsledky testovania deviatakov 2013, účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.

Do študijných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok, ktorí dosiahli v testovaní deviatakov v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %. Pri stanovení poradia žiakov, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok sa bude prihliadať na bodové hodnotenie:

 • za výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach v predmetoch slovenský jazyk a matematika
 • za priemerný prospech v 1. polroku deviateho ročníka ZŠ

Žiak môže získať:

 • za prospech na prijímacích skúškach
  • zo slovenského jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30 bodov
  • z matematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 30 bodov
 • za priemerný prospech v 1. polroku deviateho ročníka ZŠ . . . 5 – 20 bodov

Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať na prijímacích skúškach je 80 bodov. Ak na prijímacích skúškach žiak nedosiahne minimálne 10 bodov z každého skúšobného predmetu, nesplní podmienky pre prijatie (neprospeje).

Prideľovanie bodov za priemerný prospech v 1. polroku deviateho ročníka ZŠ:

Termíny prijímacích skúšok:

 1. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v pondelok 13. mája 2013 a vo štvrtok 16. mája 2013 o 8.00 hod.
 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v utorok 18. júna 2013 o 8.00 hod.

Termíny zápisu žiakov:

 1. Pre žiakov po 1. kole prijímacích skúšok bude zápis v týždni od 20.5. – 22.5.2013 v čase od 8.00 – 15.30 hod.
 2. Pre žiakov po 2. kole prijímacích skúšok bude zápis v týždni od 24.6. – 26.6.2013 v čase od 8.00 – 15.30 hod.

Zákonný zástupca prijatého žiaka prinesie na zápis zápisný lístok vydaný základnou školou, rozhodnutie o prijatí na SOŠ Majstra Pavla v Levoči a svoj občiansky preukaz. Nezáujem študovať na SOŠ Majstra Pavla v Levoči prejaví zákonný zástupca žiaka oznámením riaditeľovi školy alebo neúčasťou na zápise. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší žiaci v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta, na základe odvolania. Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka SOŠ Majstra Pavla v Levoči platia pre školský rok 2013/2014.

Žiaci prihlásení do nadstavbových študijných odborov budú prijatí bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie učebného odboru programu stredného odborného vzdelávania (3-ročný učebný odbor – výučný list) a nadväznosť nadstavbového odboru na ukončený učebný odbor podľa vyhlášky č. 113/2012 o stredných školách.

Termíny zápisu žiakov do nadstavbových študijných odborov:

 1. termín 25. – 27. 6. 2013.
 2. termín 12. – 23. 8. 2013

V Levoči 28. januára 2013

Ing. Alena HREŠKOVÁ, riaditeľka školy