Odbory pre rok 2020 / 2021

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČAhttp://>http://www.souplevoca.sk"http://>http://www.souplevoca.sk/" http://www.sosmplevoca.edupage.org"http://www.sosmplevoca.edupage.org/"

oznamuje rodičom žiakov a žiakom 9. ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára:

4-ročné študijné odbory:

2960 K operátor potravinárskej výroby

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

3-ročné učebné odbory:

2964 H cukrár

2487 H 01 autoopravár mechanik

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

2-ročné učebné odbory:


3178 F výroba konfekcie


2498 F technické služby v autoservise


3161 F praktická žena

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné študijné nadstavbové odbory:


3757 L dopravná prevádzka

2414 L 01 strojárstvo

2982 L 02 potravinárska výroba

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou , dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Prihlášky do nadstavbových odborov sa podávajú do 31. mája 2020.

Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4513291-3, 0904 656956,


príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/kriteria_2020-21_-bez-ns.pdf

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/odbory-2020-2101-00.jpg