Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA


Počet voľných miest v učebných a študijných odboroch po 1. kole prijímacieho konania


http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Volne-miesta.xlsx

Externé štúdium


http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/ponuka-es_2020-21.pdf

LINK: Kritéria pre prijatie na školský rok 2020/2021
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/673018_Kriteria_PS_-2020-21...
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/SO%C5%A0S%20MP%20Nadstavba.pdf

http://www.souplevoca.sk/
https://sosmplevoca.edupage.org/
Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka
pre školský rok 2020/2021

Prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2020/2021 sa riadi Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.
I. Štvorročné študijné odbory – 1 trieda:
2960 K operátor potravinárskej výroby - 9 žiakov
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka – 11 žiakov
Kritériá prijatia prijímacieho konania na štvorročné študijné odbory:
ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:
Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x) ,kde x je známka.
slovenský jazyk a literatúra
matematika
Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x) ,kde x je známka.
prvý profilový predmet: biológia
druhý profilový predmet: chémia
Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x) ,kde x je známka.
doplnkový predmet: anglický jazyk
2 PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.
Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde z chémie alebo biológie:
1. miesto – 100 bodov
2. miesto – 80 bodov
3. miesto – 60 bodov
4. miesto – 40 bodov
5. miesto – 20 bodov
Športová súťaž alebo športová výkonnosť
Účasť žiaka na okresnom kole športovej súťaži – 10 bodov
Účasť žiaka na krajskom kole športovej súťaži – 10 bodov
3.3 Vlastné kritérium strednej školy
Priemerný prospech za 1. polrok v 9. ročníku ZŠ –prideľovanie bodov:
Do priemeru: Počet bodov Do priemeru: Počet bodov
2,00 20 2,80 12
2,10 19 2,90 11
2,20 18 3,00 10
2,30 17 3,10 9
2,40 16 3,20 8
2,50 15 3,30 7
2,60 14 3,40 6
2,70 13 3,50 5
nad 3,50 0

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

II. Učebné odbory:
a) trojročné– 1 trieda: 2487 H 01 autoopravár mechanik 11 žiakov
(z toho max. traja žiaci môžu byť v SDV)
2964 H cukrár 11 žiakov

b) dvojročné: 3178 F výroba konfekcie – 1 trieda 20 žiakov
3161 F praktická žena – 1 trieda 20 žiakov
2498 F technické služby v autoservise- 1 trieda 20 žiakov

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky.
Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie podľa priemerného prospechu zo základnej školy.

V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor a výsledky príslušných diagnostických vyšetrení z CPPPaP najneskôr do 31.8.2020.

Levoča 05.05.2020 Ing. Alena Hrešková, v.r.

Kritériá prijatia uchádzačov na nadstavbové a externé štúdium pre školský rok 2020/2021

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2020/2021 sa bude riadiť ustanoveniami
§ 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Nadstavbové štúdium
a) 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 15 žiakov - ½ triedy
b) 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístr., str. a zariadení 16 žiakov – ½ triedy
c) 3757 L dopravná prevádzka 15 žiakov – ½ triedy
d) 6403 L podnikanie v remeslách a službách 45 žiakov – 1 ½ triedy
Do nadstavbových študijných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky.
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie učebného odboru programu stredného odborného
vzdelávania (3-ročný učebný odbor – výučný list) a nadväznosť nadstavbového odboru na ukončený
učebný odbor podľa vyhlášky č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre SŠ a o vecnej pôsobnosti
k odborom vzdelávania.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na nadstavbové štúdium na strednú školu, príp. kópia výučného listu
a vysvedčenia o záverečnej skúške.

2. Externé štúdium
a) skrátené štúdium: 2964 H cukrár 10 žiakov
2487 H 01 autoopravár mechanik 10 žiakov
b) diaľkové štúdium: 3178 F výroba konfekcie 15 žiakov
c) nadstavbové štúdium: 6403 L podnikanie v remeslách a službách 12 žiakov
Na externé štúdium budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky.
Podmienkou prijatia na skrátené štúdium je získané v predchádzajúcom vzdelávaní najmenej stredné
odborné vzdelanie (výučný list v inom odbore). Vstupné údaje: vyplnená prihláška na skrátené štúdium
na strednej škole, doklady o predchádzajúcom vzdelaní (min. výučný list).
Podmienkou prijatia na diaľkové štúdium je ukončený minimálne 6. ročník ZŠ. Vstupné údaje:
vyplnená prihláška na diaľkové štúdium, kópia vysvedčenia z posledného ročníka ZŠ, ktorý uchádzač
ukončil úspešne.
Podmienkou prijatia na nadstavbové štúdium je úspešné ukončenie učebného odboru programu
stredného odborného vzdelávania (3-ročný učebný odbor – výučný list) a nadväznosť nadstavbového
odboru na ukončený učebný odbor podľa vyhlášky č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre SŠ
a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Vstupné údaje: vyplnená prihláška na nadstavbové
štúdium na strednú školu, príp. kópia výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške.

V Levoči 05.05.2020

Ing. Alena Hrešková, v.r.
riaditeľka

oznamuje rodičom žiakov a žiakom 9. ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára:

4-ročné študijné odbory:

2960 K operátor potravinárskej výroby

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

3-ročné učebné odbory:

2964 H cukrár

2487 H 01 autoopravár mechanik

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

2-ročné učebné odbory:


3178 F výroba konfekcie


2498 F technické služby v autoservise


3161 F praktická žena

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné študijné nadstavbové odbory:


3757 L dopravná prevádzka

2414 L 01 strojárstvo

2982 L 02 potravinárska výroba

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou , dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Prihlášky do nadstavbových odborov sa podávajú do 31. mája 2020.

Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4513291-3, 0904 656956,


príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/673018_Kriteria_PS_-2020-21...

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/2020-21-kriteria---NS ES.pdf