Opätovná výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

Výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – PRIESKUM TRHU
Verejný obstarávateľ SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 054 27 Levoča, Vás v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyzýva na predloženie cenovej ponuky k zákazke:
„Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia plynovej kotolne a úpravy vykurovacieho systému v budove dielní Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla v Levoči”.

Podmienky uvedené v prílohách:

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Príloha_č.1_Opis_predmetu_zákazky.docx
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Príloha_č.1_Opis_predmetu_zákazky.pdf
http://souplevoca.sk/sites/default/files/DiveIntoPython3.pdf