PRERUŠENIE VYUČOVANIA !!!!!

Od pondelka 12.10.2020 sa prerušuje vyučovanie na stredných školách a prechádza sa na dištančnú formu vyučovania až do odvolania tohto rozhodnutia.
Prosíme žiakov, aby ostávali doma a nezdružovali sa do skupín. Sledovali EduPage a v prípade nejasností kontaktovali triedneho učiteľa.
Dávajte na seba pozor.

Celé znenie rozhodnutia:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102...

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Prosíme rodičov a žiakov, aby si naštudovali "Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia"


https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ - Manuál pre stredné školy, príloha 4.

Pred nástupom do priestorov školy priniesť:
https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/ - Príloha 1a - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Zakonný zástupca plnolety žiak.docx
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.docx

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/vyhlasenie žiaka o bezinfekcnosti.docx