Kontakt a spôsob poskytnutia informácií

Poštová adresa

 • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča
 • poloha školy na mape
 • fotky školy

Internet

 • web: www.souplevoca.sk
 • email: riaditeľ: riaditel@souplevoca.sk, ekonómka: ekonom@souplevoca.sk, všetci zamestnanci
 • Telefón a fax

  • tel.: sekretárka 053 451 3291-3, riaditeľ 0904 656 956,
  • fax: 053 451 3653

  Informácie o organizácii

  • Názov: Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči
  • IČO: 00159514
  • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:37870475
  • Štatutárny orgán školy: riaditeľ školy - Ing. Alena Hrešková

  Spôsob poskytnutia informácií

  1. Podanie žiadosti:

  • písomne na adrese: SOŠ služieb Majstra Pavla, Levoča, Kukučínova 9, 054 27 Levoča,
  • ústne,
  • telefonicky: sekretárka: 053 / 451 3291-3, riaditeľ: 053 / 451 3653,
  • faxom: 053 / 451 3653.

  2. Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

  • osoba, ktorá ju podáva,
  • osoba, ktorej je určená,
  • ktorých informácií sa týka,
  • spôsob sprístupnenia informácií.

  3. Kedy môžete poslať žiadosť:

  • Žiadosť sa eviduje na sekretariáte v pracovné dni v čase od 8:00 - 12:00 hod.
  • Vybavuje sa do 8 dní.
  • Zo závažných dôvodov môže byť táto doba predĺžená o ďalších 10 dní.

  4. Osoby oprávnené poskytovať informácie:

  • riaditeľ školy - Ing. Alena HREŠKOVÁ,
  • zástupcovia riaditeľa školy - RNDr. Viera LABUDOVÁ,
  • hlavný majster - Ing. Erika SOPKOVÁ,
  • ekonómka školy - Ing. Monika FĽAKOVÁ

  5. Obmedzenie prístupu k informáciám:

  • ochrana utajovaných skutočností - štátne tajomstvo,
  • služobné tajomstvo,
  • bankové tajomstvo,
  • ochrana osobnosti a osobných údajov,
  • ochrana obchodného tajomstva.