Jednotné kritériá pre prijímacie skúšky pre školský rok 2011/2012

tel. 053 4513291-3, fax: 053 4513653, mail: riaditel@souplevoca.sk, web: www.souplevoca.sk

Do učebných a študijných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacích pohovorov až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede, pomocným kritériom budú priemer známok zo ZŠ, výsledky MONITORU 2011, známka zo správania a úspešná účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.

Odbory, ktoré otvárame v školskom roku 2011/2012 s plánovaným počtom žiakov v triede:

Štvorročné študijné odbory:

 • 4210 602 agropodnikanie – poľnohospodárske služby ............. 15
 • 4210 611 agropodnikanie – agroturistika ................................... 15
 • 4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve ............................... 15
 • 6405 4 00 pracovník marketingu - blok záhradnícke výrobky ..... 24
 • 2960 4 00 operátor potravinárskej výroby ...................................12
 • 3137 4 01 operátor odevnej výroby ............................................ 12

Trojročné učebné odbory:

 • 2964 2 00 cukrár .................. 20
 • 2962 2 00 pekár ................... 10
 • 6445 2 00 kuchár ................. 12
 • 6444 2 00 čašník, servírka ... 12
 • 3152 2 03 krajčír – univerzálne šitie odevov ......... 12
 • 2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách .... 12
 • 4524 2 00 agromechanizátor – opravár ................ 10
 • 2487 2 01 autoopravár – mechanik ....................... 24
 • 2487 2 02 autoopravár – elektrikár ........................ 12
 • 2487 2 03 autoopravár – karosár .......................... 12
 • 8541 2 00 umelecký kováč a zámočník .................. 8
 • 2464 2 00 strojný mechanik ................................... 12
  • Dvojročné študijné nadstavbové odbory:

   • 2414 4 01 strojárstvo .................... 30
   • 2982 4 02 potravinárska výroba .... 30

   Dvojročné učebné odbory:

   • 3178 0 00 výroba konfekcie .......................... 12
   • 6449 0 00 technické služby v autoservise ..... 12
   • 4572 0 00 poľnohospodárska výroba ........... 12
   • 3686 0 00 stavebná výroba ........................... 12

   V prípade prebytku žiakov do odboru autoopravár, strojárstvo alebo potravinárska výroba otvoríme po 2 triedy.

   V učebnom odbore 8541 2 00 umelecký kováč a zámočník bude súčasťou pohovoru overenie zručnosti a talentu vo výtvarnej tvorbe.

   Kritériá, ktoré budú rozhodovať o poradí prijatých žiakov, t.j. celkový počet bodov za:

   1. bodové hodnotenie prospechu na ZŠ
   2. výsledky z MONITORU 2011
   3. bodové hodnotenie za predmetové olympiády
   4. známky zo správania na základnej škole

   Termíny prijímacích konaní

   1. Prijímacie konanie v 1.kole budeme organizovať dňa 9. mája 2011 (pondelok) a 12. mája 2011 (štvrtok) o 8.00 hod.
   2. Prijímacie konanie v 2. kole budeme organizovať pre tie učebné a študijné odbory, ktoré sa nenaplnia po 1. kole, dňa 21. júna 2011 (utorok) o 8.00 hod.
   3. Prijímacie konanie v 1. kole pre nadstavbové štúdium budeme organizovať 24.6.2011 (piatok)
   4. Prijímacie konanie v 2. kole pre nadstavbové štúdium, ak sa nenaplní v l. kole, budeme organizovať 26.8.2011 (piatok)
   5. Termíny zápisu žiakov do školy:

   6. Pre žiakov po 1. kole prijímacích skúšok bude zápis v týždni od 10.5. – 13.5.2011 v čase od 8.00 – 15.30 hod. u riaditeľa SOŠ Majstra Pavla v Levoči
   7. Pre žiakov po 2. kole prijímacích skúšok bude zápis v týždni od 23.6. – 24.6.2011 v čase od 8.00 – 15.30 hod. u riaditeľa SOŠ Majstra Pavla v Levoči
   8. Zápis žiakov nadstavbového štúdia bude v deň prijímacieho konania

    Zákonný zástupca prijatého žiaka prinesie na zápis zápisný lístok vydaný základnou školou, rozhodnutie o prijatí na SOŠ Majstra Pavla v Levoči a svoj občiansky preukaz. Nezáujem študovať na SOŠ Majstra Pavla v Levoči prejaví žiak oznámením riaditeľovi školy alebo neúčasťou na zápise. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší žiaci v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta, na základe odvolania. Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka SOŠ Majstra Pavla v Levoči platia pre školský rok 2011/2012.

    Ing. Alena Hrešková, riaditeľka školy

    V Levoči 22. novembra 2010