6405 K PRACOVNÍK MARKETINGU – blok záhradnícke výrobky

Názov odboru: 6405 K pracovník marketingu
Dĺžka prípravy: 4 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list
Charakteristika odboru:
  • odbor je určený pre absolventov 9. ročníka ZŠ
  • profilové predmety- ekonomika, marketing, technológia, technika administratívy, chémia,
  • odborný výcvik 1 deň v týždni na pracoviskách OVY
  • odbor je zameraný na to, aby absolvent dokázal aplikovať základné odborné vedomosti marketingu do praxe
Uplatnenie absolventov:
  • Vstup do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania na ISCED 4 alebo 5, prípadne ďalšie vzdelávanie rovnocenné s absolventmi iných stredných škôl, vrátane štúdia na vysokej škole.
  • Po ukončení prípravy absolvent pozná princípy trhovej ekonomiky, má základné poznatky o makroekonomike a podnikovom hospodárstve, účtovníctve, administratíve a ovláda problematiku podnikania v obchode, pozná základy marketingovej filozofie, komunikácie a propagácie, využíva výsledky prieskumu trhu. V oblasti odbornej prípravy je schopný aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Samostatne zvládne všetky maloobchodné činnosti a pracovné činnosti v obchodných prevádzkach, je schopný odborne vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom, ovláda spracovanie obchodných dokumentov, databáz klientov a analýz produktov, aranžovanie tovaru.