2960 K OPERÁTOR POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

Názov odboru: 2960 K operátor potravinárskej výroby
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 4 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list
Charakteristika odboru: Študijný odbor operátor potravinárskej výroby je určený pre chlapcov a dievčatá. Odbor je široko koncipovaný pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu. Absolvent ovláda základné pojmy z ekonomiky podniku, riadenia podniku, organizácie výroby, predaja hotových výrobkov. Ovláda obsluhu strojov a výrobných liniek, vyzná sa v technickej dokumentácii, pozná hlavné spôsoby opráv a údržby strojov a zariadení a vie riadiť technologický proces výroby. Okrem predmetov všeobecného vzdelania, získa vedomosti v oblasti odborného vzdelania v predmetoch: ekonomika, strojníctvo, technické kreslenie, strojárska technológia, elektrotechnika, automatické riadenie, stroje a zariadenia, suroviny, potravinárska technológia. Potrebné zručnosti absolvent získa v odbornom výcviku, ktorý je každý týždeň jeden deň v týždni v prvom ročníku a dva dni v týždni v druhom až štvrtom ročníku.
Uplatnenie absolventov: Po úspešne vykonanej maturitnej skúške sa absolvent môže uplatniť v potravinárskych prevádzkach, napr. mliekárenskej, pekárensko - cukrárskej, mäsiarskej, hydinárskej, pivovarníckej výrobe. Je schopný vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom výroby potravinárskych výrobkov, pozná chemické zloženie a vlastnosti spracovávaných surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Absolvent je taktiež pripravený pokračovať vo vzdelávaní v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdiu.