3137 4 01 OPERÁTOR ODEVNEJ VÝROBY

Názov odboru: 3137 4 operátor odevnej výroby
Zameranie: 01 odevná výroba
Dĺžka prípravy: 4 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list
Charakteristika odboru: Študijný odbor operátor odevnej výroby je určený pre dievčatá a chlapcov. Obsahom vzdelania a prípravy v odbore je zhotovovanie konfekčných a zákazkových vrchných odevov z plošných textílií, plastov a usní. Zhotovovanie strihov podľa zásad strihovej sústavy, ich stupňovanie, modelovanie, polohovanie, strihanie, skúšanie odevov. Absolvent je schopný používať, obsluhovať a udržiavať oddeľovaciu, spojovaciu a tepelnotvarovaciu techniku, vrátane pomôcok a prídavných zariadení. Pozná organizáciu a riadenie výrobných procesov. Žiak okrem všeobecného vzdelania absolvuje predmety odborného vzdelania a prípravy v predmetoch: ekonomika a organizácia, stroje a zariadenia,odevné materiály, kreslenie a konštrukcia strihov, odevná technológia, riadenie odevnej výroby. Potrebné zručnosti získa v odbornom výcviku.
Uplatnenie absolventov: Absolvent študijného odboru operátor odevnej výroby sa môže uplatniť v rôznych pracovných činnostiach priemyselného i zákazkového charakteru. Po nástupnej praxi je schopný samostatne pracovať:
a) vo výrobe odevov ako krajčír alebo pracovník strihárne,
b) v technickej príprave výroby ako samostatný konštruktér, modelár, technológ,
c) pri organizovaní a riadení odevnej výroby v podnikoch i súkromných firmách ako majster, pracovník technickej kontroly,
d) v obchodnej sfére ako nákupca materiálu alebo predajca výrobkov.
Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže pokračovať vo vzdelávaní v pomaturitnom štúdiu alebo na vysokej škole.___