2964 H CUKRÁR

Názov odboru: 2964 H cukrár
Zameranie:
Dĺžka prípravy: 3 roky
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, platný zdravotný preukaz.
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončení vzdelania: výučný list
Charakteristika odboru:
  • Odbor je určený pre úspečných absolventov 9. ročníka ZŠ.
  • Profilovými predmetmi sú: technológia, odborné kreslenie, suroviny, stroje a zariadenia, informatika, hygiena potravín, ekonomika.
  • Odborný výcvik v 1. a 2. ročníku sa vykonáva v školskej cukrárskej dielni, v 3. ročníku sa odborný výcvik vykonáva vo výrobných prevádzkach cukrárskych výrobní podľa vlastného výberu.
  • Odbor je zameraný na získavanie teoretických vedomostí a hlavne praktických zručností v oblasti cukrárstva.
Uplatnenie absolventov:
  • Absolvent je odborne kvalifikovaný pracovník s možnosťou zaradenia sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu alebo je spôsobilý pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach. Uplatní sa vo výrobe, predaji a hodnotení cukrárskych výrobkov, ich expedícii. Absolvent po nadobudnutí praxe môže samostatne podnikať v oblasti cukrárenstva, potravinárstva a gastronómie. Po úspešnom ukončení tretieho ročníka v odbore, môže absolvent pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore potravinárska výroba, čím získa úplné stredné odborné vzdelanie.
  • Absolventi sa uplatňujú v potravinárskych prevádzkach zameraných na cukrársku výrobu alebo kombinované prevádzky cukrár - pekár.