4524 H AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

Názov odboru: 4524 H agromechanizátor, opravár
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: Učebný odbor agromechanizátor, opravár je určený pre chlapcov. Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách, dodržiavať technologické postupy. Absolventi zabezpečujú prevádzkovú spoľahlivosť strojov, vedia posúdiť zložitosť a namáhavosť pracovných úloh, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, viesť záznamy prvotnej evidencie, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Absolvent získa nielen vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania, ale aj v oblasti odborného vzdelania v predmetoch: strojníctvo, strojárska technológia, technológia opráv, technológia rastlinnej a živočíšnej výroby, stroje a zariadenia, motorové vozidlá, ekonomika. Potrebné zručnosti získa v predmete odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa uplatní v štátnych a súkromných podnikoch poskytujúcich mechanizované a opravárenské služby. Je pripravený na vykonávanie mechanizovaných prác v poľnohospodárskych družstvách, vie nastavovať, obsluhovať stroje a zariadenia, vykonávať údržbu a opravy strojov. Môže pracovať ako traktorista a opravár v poľnohospodárskej výrobe, vrátane malej mechanizácie.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie.