2962 H PEKÁR

Názov odboru: 2962 H pekár
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, platný zdravotný preukaz
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: Učebný odbor pekár je určený pre chlapcov a dievčatá.
Absolvent je schopný vyrobiť pekárske výrobky podľa receptúry, uskladňovať, baliť a expedovať hotové výrobky, obsluhovať príslušné stroje na výrobu, dodržiavať zásady správnej hygienickej praxe, uplatňovať nové trendy v pekárskej výrobe, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Potrebné vedomosti získa v oblasti všeobecného vzdelania a v oblasti odborného vzdelania v predmetoch: ekonomika, chémia, suroviny, technológia, stroje a zariadenia.
Potrebné zručnosti získa v predmete odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je samostatný kvalifikovaný pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať činnosti v oblasti potravinárskej výroby. Uplatní sa v pekárskych podnikoch s charakterom veľkovýroby, ako aj v menších pekárňach. V súčasnosti si vlastnú výrobu pekárenských výrobkov zabezpečujú aj samotné supermarkety a veľkopredajne potravín, kde môže absolvent nájsť uplatnenie.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore potravinárska výroba a získať úplné stredné odborné vzdelanie.