2414 L 01 STROJÁRSTVO

Názov odboru: 2414 L strojárstvo
Zameranie: 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Dĺžka prípravy: 2 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom strojárskom odbore
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Charakteristika odboru: Odbor Strojárstvo prehlbuje a rozširuje vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v príslušnom učebnom odbore. Príprava kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií z celej oblasti strojárstva. Súčasne poskytuje aj vedomosti, ktoré sú potrebné k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného a odborného vzdelania hlavne v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, informatika, ekonomika a podnikanie, technická mechanika, technické merania, automatizácia trojárskej výroby, elektrotechnika, technológia montáže a opráv, účtovníctvo a odborná prax. Odborná prax sa vykonáva 1 deň v týždni v strojárskom podniku pri výrobe, oprave, údržbe, montáži strojárskych výrobkov.
Uplatnenie absolventov: Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví strojárstva v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie.