2982 L 02 POTRAVINÁRSKA VÝROBA

Názov odboru: 2982 L potravinárska výroba
Zameranie: 02 pekárska a cukrárska výroba
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná
Podmienky na prijatie na štúdium: Úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore. Zdravotná spôsobilosť uchádzača.
  • nadstavbové štúdium je určené pre absolventov 3 ročníka učebného odboru v danom odbore
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Forma štúdia: denná
Charakteristika odboru:
  • Profilové predmety: chémia, informatika, technológia, ekonomika a podnikanie, biochémia, analytická chémia, mikrobiológia.
  • Odborná prax: jeden deň v týždni : prvý ročník 6 hodín týždenne, druhý ročník 7 hodín týždenne. Študenti si prax vybavujú individuálne v prevádzkach zameraných na študijný odbor.
Uplatnenie absolventov: Absolvent skupiny študijných odborov 29 Potravinárstvo je vysokokvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v rôznych oblastiach potravinárskeho priemyslu, kontroly, hygieny a služeb súvisiacich s výživou a potravinárstvom, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to ako potravinársky technik, technológ vo výrobných prevádzkach, kvalitár, laborant, kontrolór akosti v podnikoch, prevádzkových laboratóriách, v štátnej inšpekcii akosti, v súkromných akreditovaných laboratóriách, v stravovacích zariadeniach, v obchodných firmách v oblasti predaja a marketingu potravinárskych výrobkov a stredný technicko-hospodársky pracovník v oblasti kontrolných metód, technického riadenia výroby alebo vo vysokokvalifikovaných robotníckych povolaniach v týchto výrobách, alebo v súkromnom podnikaní.absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách.