6445 H KUCHÁR

Názov odboru: 6445 H kuchár
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, platný zdravotný preukaz
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: V oblasti odborného vzdelávania žiak získa poznatky o surovinách, nápojoch a technológii ich výroby, poznatky o zásadách organizácie prevádzky, schopnosť ovládať predpisy o HACCP, naučí sa receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, získa poznatky o zásadách dietetiky, alternatívne spôsoby stravovania a osobitosti detskej výživy, poznatky o gastronomických pravidlách a zásadách zostavovania jedálnych a nápojových lístkov, naučí sa používať pracovné stroje, zariadenia, vykonávať výpočty pri kalkulácii jedál a nápojov, deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov, používať polotovary.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania. Po troch rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu príslušného odboru a získať úplné stredné odborné vzdelanie.