6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA

Názov odboru: 6444 H čašník, servírka
Zameranie: ___
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: Absolvent ovláda prípravu a upratovanie pracoviska, prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých a zložitých objednávok, podávanie informácií o jedlách a nápojoch, jednoduchú a zložitú (slávnostnú) obsluhu, účtovanie na registračnej pokladnici, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie. Vie zostavovať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, pripravovať miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr a ovláda dokončovanie jedál pred hosťom. Vie správne komunikovať s hosťom, kultivovane spoločensky sa správať a dodržiavať osobnú hygienu, vie komunikovať s hosťom aspoň v jednom cudzom jazyku (NJ, AJ).
Uplatnenie absolventov: čašník, servírka, účtujúci čašník (servírka), hlavný čašník, barman, somelier, súkromný podnikateľ v oblasti spoločného stravovania