3152 2 03 KRAJČÍR – UNIVERzÁLNE ŠITIE ODEVOV

Názov odboru: 3152 2 krajčír
Zameranie: 03 univerzálne šitie odevov
Dĺžka prípravy: 3 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní: výučný list
Charakteristika odboru: ___
Uplatnenie absolventov: ___