4553 K - PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

Názov odboru: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
Zameranie:
Dĺžka prípravy: 4 roky
Forma štúdia: denná
Základné podmienky na prijatie:
  • úpešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o ukončenom vzdelaní:
  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
Charakteristika absolventa: Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať odborné práce pri príprave, technickom a technologickom zabezpečovaní a riadení podnikateľských aktivít súvisiacich s rozvojom vidieka.
Uplatnenie absolventov: Samostatné vykonávanie odborných prác, technické a technologické zabezpečenie a riadenie podnikateľských aktivít v súvislosti s rozvojom vidieka, napríklad agroturistika, poľnohospodárska činnosť.