Správa o činnosti PK odborných predmetov v školskom roku 2008/2009

Predmetová komisia v školskom roku 2008/2009 zasadala poľa plánu práce s počtom členov 8, počet zasadnutí 4. Všetci členovia sa veľmi aktívne zapájali do práce, predkladali návrhy na zlepšenie jej činnosti i výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Členovia sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré im pomáhali pri vyučovaní. Veľká pozornosť bola venovaná aj medzipredmetovým vzťahom vodbornej príprave na vyučovacie hodiny. Veľkou odozvou u žiakov bola informácia o prijatí a zavádzaní "Eura" do života, jeho uplatnení v ekonomike i našom bežnom živote.

Pri vyučovaní využívali všetky dostupné učebné pomôcky. Veľmi zaujímavé pre žiakov bolo používanie dataprojektora, najmä na hodinách informatiky (pán Ing. Šenkoc), motorových vozidiel, diagnostiky a stroje a zariadenia (pán Ing. Babik a pán Ing. Tatarka), Ing. Mária Pavlanská bola zapojená v počte žiakov 17 v triede 4.A do projektu "Globálny etický program". Žiaci dostali certifikáty v oblasti etiky v podnikaní. Pri vyučovaní predmetu "Účtovníctvo" sa tiež využívala učebňa s počítačmi a žiaci mali k dispozícii program Alfa na vedenie jednoduchého účtovníctva.

U žiakov mali veľkú odozvu aj odborné exkurzie najmä pre študijný odbor agropodnikateľ so zameraním na "Turistika na vidieku".

- študenti 2. A triedy navštívili hotel Metropol v Spišskej Novej Vsi, kde sa oboznámi s celou prevádzkou a boli inštruovaní o ubytovaní, vybavenosti izieb, apartmánov, požiadavky na hygienu, výmenu bielizne, spoločenských priestoroch. Prezreli si aj kuchyňu a jedáleské priestory. Zaujímavá bola aj prehliadak Velness centra. Po prehliadke hotela navštívili aj informačné centrum v Psišskej Novej Vsi a prehliadka mesta.
- Študenti naštívili aj hotel Barbakan v Levoči - komplexná prehliadka zariadenia s doprovodom a informáciami.
- Návšteva Informačnej kancelárie v Levoči, kde žiaci dostali komplexnú informáciu o službách, ktoré táto kancelária poskytuje pre turistov, o aktivitách mestského zastupiteľstva a zaujímavosti mesta a okolia.
- Uskutočnila sa aj prehliadka porastov v chotári Levoče, a žiaci dostali informáciu a upevnili si teoretické vedomosti z predmetu Rastlinná výroba. Bola to zaujímavá botanická exkurzia.

V závere chcem poďakovať všetkým učiteľom, ktorí svojím aktívnym prístupom prispeli k dobrým výsledkom PK.

Predseda PK:

Zapísal: