Záznamy zo zasadnutia PK

26. august 2008:

Počet členov podľa prezenčenj listiny.

1. Prejednanie a scválenie plánu činnosti na školský rok 2008/2009.
2. Analýza práce za minulý školský rok predniesol pán Klein - predseda PK.
3. Boli schválené tematické plány pre 1. a 4. ročník študijného odboru agropodnikateľ, nadstavbové štúdium - Strojárstvo a Potravinárska výroba, 3-ročné učebné odbory a 2-ročné učebn odbory.
4. Diskusia a záver.

_____________________________________________________

29. január 2009

Počet členov podľa prezenčenj listiny.

1. Členovia komisie diskutovali o využívaní výchovných cieľov jednotlivých predmetov a poukazovali na využívanie a aplikáciu medzipredmetových vzťahov v teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku. Pán Babik poukázal na nedostatočné využívanie našich dielní, najmä techniky ktorá je tam namontované pre učebný odbor. Pán Klein tiež poukázal na rezervy ktoré by sa mali využiť pri praktickej záverečnej maturitnej skúške.
2. Diskusia a záver.

_____________________________________________________

26. marec 2009

Počet členov podľa prezenčenj listiny.

1. Boli prejdenané otázky pre všetky študijné a učebné odbory, ktoré súvisia s maturitou a záverečnou učňovskou skúškou. Pre študijný odbor nadstavbového štúdiua Potravinárstvo bola poverená na vypracovanie otázok Ing. Oravcov, Ing. Dubiňák, Ing. Pavlanská a p. Tomaščíková.
2. Členovia vrámci samohodnotenia hovorili o využívaní didaktickej techniky a doporučovali aj nakúpiť novú, najmä vybaviť aspoň jednu učebňu dataprojektorom, aby sa žiaci nemuseli sťahovať z triedy. Za kladné považujú aj vybavenie tried novými lavicami a stoličkami, ďalej položenie novej PVC podlahy do tried, čo zvýšili estetiku v triedach.
3. Diskusia a záver.

_____________________________________________________

29. jún.2009

Počet členov podľa prezenčenj listiny.

1. Bola zhodnotená úroveň maturitných a záverečných skúšok, zhodnotená práca predmetovej komisie a prerokované návrhy na schválenie nových odborov do siete SOŠ a tiež informácia o počte novoprijatých žiakov pre školský rok 2009/2010.
2. Diskusia a záver.

Predseda PK:

Zapísal: