2487 H 01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK

Názov odboru: 2487 H autoopravár
Zameranie: 01 mechanik
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Dĺžka prípravy: 3 roky
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Dosiahnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Charakteristika odboru:
  • odbor je určený pre absolventov 9. ročníka ZŠ (chlapci)
  • pri príprave sa kladie dôraz na výučbu odborných predmetov a odbornej praxe
  • absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania v predmetoch: slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, telesná výchova, etická výchova, náboženská výchova, dejepis, informatika, odpadové hospodárstvo
  • absolvent získa odborné vedomosti v predmetoch: ekonomika, základy strojárstva, technické kreslenie, základy elektrotechniky, elektrotechnika, automobily, strojárska technológia, diagnostika a opravy automobilov
  • veľký dôraz sa kladie na odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni. Prvé dva roky sa odborný výcvik vykonáva v dielenských priestoroch školy, v treťom ročníku absolventi pracujú už individuálne v opravárenských prevádzkach. Odborný výcvik je zameraný na získanie vedomostí a manuálnych zručností v odborných prácach údržby a opravy motorových vozidiel.
Uplatnenie absolventov: Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať pracovnú činnosť v oblasti údržby a opráv motorových vozidiel, ako automechanik, vodič z povolania, pracovník v automobilkách, zvárač v strojárskych podnikoch a iných príbuzných odboroch. Absolvent sa môže v súlade s platnou legislatívou uchádzať o štúdium v nadstavbovom štúdiu v odbore Strojárstvo, kde môže získať úplné stredné odborné vzdelanie, čo môže v budúcnosti zvýšiť jeho šancu na uplatnenie na trhu práce.